TK lần xuất hiện

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

TK lần xuất hiện xổ số Miền Bắc

Các con lô về nhiều nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
41 5 lượt 79 3 lượt 41 15 lượt
20 4 lượt 99 3 lượt 45 14 lượt
14 3 lượt 22 2 lượt 99 14 lượt
17 3 lượt 63 2 lượt 03 13 lượt
65 3 lượt 66 2 lượt 50 13 lượt
68 3 lượt 83 2 lượt 75 13 lượt
77 3 lượt 03 1 lượt 82 13 lượt
78 3 lượt 04 1 lượt 10 12 lượt
94 3 lượt 05 1 lượt 18 12 lượt
00 2 lượt 14 1 lượt 22 12 lượt

Các con lô về ít nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
99 1 lượt 87 1 lượt 51 1 lượt
98 1 lượt 76 1 lượt 85 3 lượt
96 1 lượt 72 1 lượt 69 3 lượt
95 1 lượt 67 1 lượt 34 3 lượt
93 1 lượt 61 1 lượt 28 3 lượt
89 1 lượt 53 1 lượt 91 4 lượt
86 1 lượt 50 1 lượt 88 4 lượt
83 1 lượt 48 1 lượt 62 4 lượt
82 1 lượt 46 1 lượt 58 4 lượt
75 1 lượt 41 1 lượt 27 4 lượt

Các con lô chưa xuất hiện

Giải 7 Giải ĐB Lô tô
01, 04, 06, 09, 10, 11, 19, 24, 28, 34, 40, 44, 46, 47, 50, 55, 61, 62, 64, 66, 69, 70, 76, 79, 85, 87, 90, 92, 97 00, 01, 02, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 65, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 77, 78, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98

Quảng cáo