TK XS Max 4D

Thống kê Max 4D theo lượt về

TK theo lượt về XS Max 4D thứ 3, 13/04/2021

Về nhiều LC 1
(Nghìn)
LC 2
(Trăm)
LC 3
(Chục)
LC 4
(Đơn vị)
0 4 lượt 3 lượt 4 lượt
1 2 lượt 3 lượt 2 lượt
2 2 lượt 3 lượt 2 lượt
3 5 lượt 4 lượt 5 lượt 2 lượt
4 3 lượt 3 lượt 2 lượt
5 5 lượt 2 lượt 3 lượt
6 4 lượt 4 lượt 3 lượt 5 lượt
7 3 lượt 5 lượt 4 lượt 3 lượt
8 3 lượt 4 lượt 5 lượt 5 lượt
9 4 lượt 2 lượt 2 lượt
Về ít LC 1
(Nghìn)
LC 2
(Trăm)
LC 3
(Chục)
LC 4
(Đơn vị)
0 1 lượt
1 1 lượt
2 1 lượt
3
4 0 lượt
5 1 lượt
6
7
8
9 1 lượt

Quảng cáo