XSMT. KQXS KTMT. Xổ số miền Trung hôm nay. Xo so mien Trung. KQXSMT

Giải Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
G.8 71 68 57
G.7 118 053 737
G.6 5492 0537 9420 9585 9844 3705 1664 0620 2423
G.5 6690 8808 4835
G.4 06392 82088 51055 20283 94658 54356 87734 52025 44612 96397 74621 93810 54338 00307 39174 78546 08473 00100 71374 14724 89597
G.3 60215 77024 99696 94980 03706 07117
G.2 24787 40507 72437
G.1 87394 66399 38724
G.ĐB 646144 572250 642407

Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 15/04/2021

Đầu Lô Tô
0 -
1 15, 18
2 20, 24
3 34, 37
4 44
5 55, 56, 58
6 -
7 71
8 83, 87, 88
9 90, 92, 92, 94

Lô tô Bình Định Thứ 5, 15/04/2021

Đầu Lô Tô
0 05, 07, 07, 08
1 10, 12
2 21, 25
3 38
4 44
5 50, 53
6 68
7 -
8 80, 85
9 96, 97, 99

Lô tô Quảng Trị Thứ 5, 15/04/2021

Đầu Lô Tô
0 00, 06, 07
1 17
2 20, 23, 24, 24
3 35, 37, 37
4 46
5 57
6 64
7 73, 74, 74
8 -
9 97
Giải Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
G.8 20 72 71
G.7 299 468 697
G.6 3780 6463 0610 4167 2250 7415 9415 5412 9455
G.5 9276 1586 6684
G.4 44277 61792 90304 68261 99135 71435 49587 92967 41543 79935 32333 26431 59447 24729 72515 88610 12312 36225 61181 39266 36854
G.3 22308 35386 79520 07678 00769 80879
G.2 89586 25906 28204
G.1 23694 53860 90614
G.ĐB 023147 418531 783287

Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 08/04/2021

Đầu Lô Tô
0 04, 08
1 10
2 20
3 35, 35
4 47
5 -
6 61, 63
7 76, 77
8 80, 86, 86, 87
9 92, 94, 99

Lô tô Bình Định Thứ 5, 08/04/2021

Đầu Lô Tô
0 06
1 15
2 20, 29
3 31, 31, 33, 35
4 43, 47
5 50
6 60, 67, 67, 68
7 72, 78
8 86
9 -

Lô tô Quảng Trị Thứ 5, 08/04/2021

Đầu Lô Tô
0 04
1 10, 12, 12, 14, 15, 15
2 25
3 -
4 -
5 54, 55
6 66, 69
7 71, 79
8 81, 84, 87
9 97
Giải Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
G.8 61 85 90
G.7 107 935 139
G.6 2474 5212 6212 4083 4501 3923 1751 9126 0917
G.5 3313 8983 4318
G.4 05762 95273 00917 05816 18598 69677 14738 34542 74235 67369 43901 41541 02357 34447 10307 40915 52941 34496 50124 19605 56055
G.3 71204 31312 75082 12970 32251 08302
G.2 36672 83170 38279
G.1 44160 82988 95169
G.ĐB 852954 110662 834349

Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 01/04/2021

Đầu Lô Tô
0 04, 07
1 12, 12, 12, 13, 16, 17
2 -
3 38
4 -
5 54
6 60, 61, 62
7 72, 73, 74, 77
8 -
9 98

Lô tô Bình Định Thứ 5, 01/04/2021

Đầu Lô Tô
0 01, 01
1 -
2 23
3 35, 35
4 41, 42, 47
5 57
6 62, 69
7 70, 70
8 82, 83, 83, 85, 88
9 -

Lô tô Quảng Trị Thứ 5, 01/04/2021

Đầu Lô Tô
0 02, 05, 07
1 15, 17, 18
2 24, 26
3 39
4 41, 49
5 51, 51, 55
6 69
7 79
8 -
9 90, 96
Giải Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
G.8 63 39 82
G.7 432 262 390
G.6 6055 2886 8699 0128 2937 2950 5382 4113 2923
G.5 2650 6392 4729
G.4 14179 11875 82983 84436 90494 89445 23099 89883 99738 43435 15955 44021 62427 25028 80012 09816 63394 79248 61964 10617 38924
G.3 47383 28463 08554 53951 00404 79949
G.2 99069 69198 22828
G.1 88003 96904 34676
G.ĐB 285821 151343 698137

Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 25/03/2021

Đầu Lô Tô
0 03
1 -
2 21
3 32, 36
4 45
5 50, 55
6 63, 63, 69
7 75, 79
8 83, 83, 86
9 94, 99, 99

Lô tô Bình Định Thứ 5, 25/03/2021

Đầu Lô Tô
0 04
1 -
2 21, 27, 28, 28
3 35, 37, 38, 39
4 43
5 50, 51, 54, 55
6 62
7 -
8 83
9 92, 98

Lô tô Quảng Trị Thứ 5, 25/03/2021

Đầu Lô Tô
0 04
1 12, 13, 16, 17
2 23, 24, 28, 29
3 37
4 48, 49
5 -
6 64
7 76
8 82, 82
9 90, 94
Giải Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
G.8 21 74 65
G.7 363 561 315
G.6 2295 5674 8650 9137 0933 5749 6366 9565 0874
G.5 4489 1069 6629
G.4 33194 49095 97464 93911 30896 06709 06080 91203 59865 28316 82561 76969 64836 00919 40040 61232 28573 20757 60747 09870 03524
G.3 93619 02643 27051 47082 22274 90365
G.2 72985 90447 30080
G.1 26469 85005 41864
G.ĐB 103213 744377 013239

Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 18/03/2021

Đầu Lô Tô
0 09
1 11, 13, 19
2 21
3 -
4 43
5 50
6 63, 64, 69
7 74
8 80, 85, 89
9 94, 95, 95, 96

Lô tô Bình Định Thứ 5, 18/03/2021

Đầu Lô Tô
0 03, 05
1 16, 19
2 -
3 33, 36, 37
4 47, 49
5 51
6 61, 61, 65, 69, 69
7 74, 77
8 82
9 -

Lô tô Quảng Trị Thứ 5, 18/03/2021

Đầu Lô Tô
0 -
1 15
2 24, 29
3 32, 39
4 40, 47
5 57
6 64, 65, 65, 65, 66
7 70, 73, 74, 74
8 80
9 -
Giải Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
G.8 49 30 82
G.7 646 279 904
G.6 2625 5657 0448 9684 7284 1145 5669 2799 6282
G.5 9038 6441 7182
G.4 19214 39970 42957 65955 60863 14367 18533 97753 29527 70218 83644 96306 08039 02950 69856 35497 09188 79366 76356 77849 94699
G.3 40668 41154 84922 35625 07305 33147
G.2 55856 12931 70352
G.1 66394 94576 25906
G.ĐB 020521 028186 059090

Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 11/03/2021

Đầu Lô Tô
0 -
1 14
2 21, 25
3 33, 38
4 46, 48, 49
5 54, 55, 56, 57, 57
6 63, 67, 68
7 70
8 -
9 94

Lô tô Bình Định Thứ 5, 11/03/2021

Đầu Lô Tô
0 06
1 18
2 22, 25, 27
3 30, 31, 39
4 41, 44, 45
5 50, 53
6 -
7 76, 79
8 84, 84, 86
9 -

Lô tô Quảng Trị Thứ 5, 11/03/2021

Đầu Lô Tô
0 04, 05, 06
1 -
2 -
3 -
4 47, 49
5 52, 56, 56
6 66, 69
7 -
8 82, 82, 82, 88
9 90, 97, 99, 99
Giải Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
G.8 37 03 01
G.7 041 252 261
G.6 9250 6706 2152 6156 7962 2308 9293 1477 5804
G.5 7188 7158 6488
G.4 14785 99798 29022 92564 63128 36923 04201 35904 85878 41856 83641 21418 65577 11613 43180 95429 34005 19857 59992 67190 15077
G.3 75301 76950 26357 84084 91101 41863
G.2 67807 14498 01300
G.1 75813 26804 29225
G.ĐB 790815 046984 472594

Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 04/03/2021

Đầu Lô Tô
0 01, 01, 06, 07
1 13, 15
2 22, 23, 28
3 37
4 41
5 50, 50, 52
6 64
7 -
8 85, 88
9 98

Lô tô Bình Định Thứ 5, 04/03/2021

Đầu Lô Tô
0 03, 04, 04, 08
1 13, 18
2 -
3 -
4 41
5 52, 56, 56, 57, 58
6 62
7 77, 78
8 84, 84
9 98

Lô tô Quảng Trị Thứ 5, 04/03/2021

Đầu Lô Tô
0 00, 01, 01, 04, 05
1 -
2 25, 29
3 -
4 -
5 57
6 61, 63
7 77, 77
8 80, 88
9 90, 92, 93, 94

XSMT. KQXSKTMT. Xổ số miền Trung hôm nay. Xo so mien Trung. KQXSMT.

XSMT. Xem trực tiếp kết quả xổ số miềnTrung KQXSMT thứ 5 hôm nay trên Kết quả xổ số 3 miền và xem lại kết quả xổ số của nhiều ngày trước đó dễ dàng và nhanh chóng.

Xổ số miền Trung Thứ Năm trực tiếp quay số vào lúc 17 giờ 15 phút, từ giải 1 đến giải 8 và cuối cùng là giải đặc biệt, được mở thưởng với 3 đài truyền hình và diễn ra tại trường quay của Công ty xổ số kiến thiết tỉnh bao gồm: Bình Định, Quảng Bình và Quảng Trị

Xổ số kiến thiết miền Trung XSMT

Xổ số miền Trung XSMT là hình thức chơi quay số có thưởng tại miền Trung được nhà nước cho phép. XSMT với tổng cộng 16 tỉnh thành. Giá vé số miền Trung có mệnh giá 10.000 đồng/ vé. Qúy khách có thể mua tại các đại lý, chi nhánh hoặc người bán dạo để tham gia dự thưởng hàng ngày.

Xem kết quả Xổ số Miền Trung XSMT Thứ Năm hôm nay

Tra cứu Kết quả xổ số miền Trung KQXSMT Thứ Năm nhanh và chính xác nhất trên web Kết quả xổ số 3 miền https://xosothantai.info/ hoặc xem tường thuật XSMB trực tiếp.

Ngoài ra có thể theo dõi XSMT thứ 5 qua một số kênh truyền hình, đài FM, AM.

Trúng Sổ số miền Trung XSMT thứ 5 đổi thưởng như thế nào?

Khi trúng XSMT Thứ 5 mở thưởng 3 đài bao gồm Bình Định, Quảng Bình và Quảng Trị , đầu tiên bạn cần giữ gìn tờ vé số của mình thật cẩn thận. Bởi một tờ vé số bị rách, không hoàn chỉnh sẽ không có giá trị lĩnh thưởng. Tiếp đến là liên hệ tới công ty xổ số kiến thiết Thủ Đô để được hướng dẫn lĩnh thưởng nhanh nhất. 

Khi đi đổi thưởng xổ số miền Trung XSMT thứ 5, bạn cần phải mang theo tờ vé số trúng thưởng còn nguyên vẹn cùng các giấy tờ tùy thân mang theo, bao gồm: chứng minh nhân dân (thẻ căn cước hoặc bằng lái xe), sổ hộ khẩu. Bạn hoàn toàn có thể lĩnh tiền mặt hoặc yêu cầu trả thưởng qua tài khoản ngân hàng đều được.

Quay thử Xổ số miền Trung XSMT thứ Năm

Bạn hoàn toàn có thể theo dõi dự đoán xổ số miền Trung XSMT thứ năm hàng tuần để tham khảo dự đoán kết quả chuẩn xác và hoàn toàn miễn phí tại Website: https://xosothantai.info/

Cập nhật chính xác bảng thống kê KQXSMT Thứ Năm để dò kết quả hoặc áp dụng nhiều cách chọn các cặp số ưng ý nhất cho các kỳ mở thưởng tiếp theo.

Trang Xổ Số Thần Tài của chúng tôi cập nhật kết quả xổ số 24/24 hàng ngày. Kính mong quý vị và các bạn luôn luôn theo dõi.

RSS

Copyright 2020 Kết quả Xổ Số Thần tài
Kết quả xổ số trên Website chỉ có tính chất tham khảo, để biết được kết quả chính xác nhất, quý khách vui lòng vào Website công ty xổ số các tỉnh.

DMCA.com Protection Status